วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

แบบประเมินก่อนหลังเรียน
1. ตามปกติควรมีการตรวจนับสินค้าคงเหลือไม่ต่ำกว่ากี่ครั้ง ต่อทุกงวดบัญชี
                ก.  1  ครั้ง                                             ข.  2 ครั้ง
                ค.  3 ครั้ง                                              ง.  4 ครั้ง
                จ.  5 ครั้ง
2.  เมื่อตรวจนับสินค้าคงเหลือแล้ว พนักงานบัญชีจะต้องจัดทำอะไร
                ก.  ป้ายตรวจนับสินค้า                       ข. ตารางคุมป้ายตรวจนับสินค้าคงเหลือ
                ค.  รายงานการตรวจนับสินค้าคงเหลือ
                ง.  รายงานการเปรียบเทียบสินค้าคงเหลือตามที่นับได้และตามบัญชี
                จ.  ไม่มีข้อถูก
3.  การตีราคาสินค้าแบบใดที่เหมาะสมสำหรับสินค้าที่มีราคาสูงหรือเป็นสินค้าขนาดใหญ่
                ก.  ตีราคาตามราคาที่ซื้อจริงแต่ละครั้ง
                ข.  ตีราคาตามราคาซื้อครั้งสุดท้าย
                ค.  ตีราคาตามราคาถัวเฉลี่ยต่อหน่วย
                ง.  ตีราคาตามราคาถัวเฉลี่ยเมื่อรับเข้า
                จ.  ตีราคาถัวเฉลี่ยของราคาทั้งสิ้น
4.  ธุรกิจที่มีการหมุนเวียนสินค้าเร็วจะตีราคาสินค้าคงเหลือวิธีใด
                ก.  ตีราคาตามราคาที่ซื้อจริงแต่ละครั้ง
                ข.  ตีราคาตามราคาซื้อครั้งสุดท้าย
                ค.  ตีราคาตามราคาถัวเฉลี่ยต่อหน่วย
                ง.  ตีราคาตามราคาถัวเฉลี่ยเมื่อรับเข้า
                จ.  ตีราคาถัวเฉลี่ยของราคาทั้งสิ้น
5.  การตีราคาสินค้าวิธีใดที่สินค้าคงเหลือปลายงวดจะเป็นสินค้าต้นปีและซื้อมาครั้งที่ 1,2 หรือ 3
                ก. Moving Average Method           ข.  Fifo
                ค. Lifo                                                  ง.  Standard Cast
                จ.  Base Stock
6.  กิจการอุตสาหกรรมส่วนมาจะตีราคาสินค้าคงเหลือวิธีใด
                ก. Moving Average Method           ข.  Fifo
                ค. Lifo                                                  ง.  Standard Cast
                จ.  Base Stock
7. สินค้าที่ซื้อมาเป็นการเหมาหรือกิจการที่ผลิตสินค้ามากกว่า 1 ชนิด ในเวลาเดียวกันจะคิดราคาทุนของสินค้าแต่ละชนิด วิธีใด
                ก. Standard Cost                                                ข. Base Stock
                ค. Moving Average Method           ง. Relative Sales Value Method
                จ. Last Invoice Price
8. การตีราคาตามราคาซื้อครั้งสุดท้ายคือข้อใด
                ก. Standard Cost                                                ข. Base Stock
                ค. Moving Average Method           ง. Relative Sales Value Method
                จ. Last Invoice Price
9.  เดิมกิจการตีราคาสินค้าคงเหลือตามวิธี Fifo สินค้ามีราคา 650 บาท ต่อมากิจการตีราคาแบบ Lifo สินค้ามีราคา 770 บาท จะมีผลการเปลี่ยนแปลงตามข้อใด
                ก. จะทำให้กำไรสุทธิก่อนหักภาษีเงินได้ลดลง   120 บาท
                ข.  จะทำให้กำไรสุทธิก่อนหักภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น        120 บาท
                ค.  จะทำให้กำไรสุทธิก่อนหักภาษีเงินได้ลดลง  80 บาท
                ง.  จะทำให้กำไรสุทธิก่อนหักภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 80 บาท
                จ.  จะทำให้กำไรสุทธิก่อนหักภาษีเงินได้ไม่เปลี่ยนแปลง
10.  การตีราคาวิธี Base Stock ตามระบบ Perpetual Inventory System เมื่อขายสินค้าจะคิดต้นทุนขายจากยอดใด
                ก.  สินค้าสำรอง
                ข.  ราคาสินค้าที่ซื้อมาก่อนสินค้าสำรอง
                ค.  ราคาสินค้าที่ซื้อมาครั้งหลังสุดก่อนขาย
                ง.  ราคาสินค้าที่ซื้อมาวันสิ้นงวด
                จ.  ราคาสินค้าถัวเฉลี่ย


เฉลย
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10) 


นางสาวสุพรรษา ไกรสร

อาจารย์ประจำ   แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการ เพชรเกษม

ที่อยู่  3/22 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
กรุงเทพมหานคร  10160

จบการศึกษา
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
         ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี
         บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

 

การคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือ ตอนที่ 1


 
 
 
 
 
การคำนวณสินค้าคงเหลือ ตอนที่ 2

                                                                                                       ขอบคุณ ที่มา: www.youtube.com
แบบฝึกหัดที่ 1
การตรวจนับและการตีราคาสินค้าคงเหลือ
ตอนที่ 1 จงตอบคำถามต่อไปนี้
1.                 วัตถุประสงค์ของการตรวจนับสินค้าคงเหลือมีอะไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.                 วิธีการตรวจนับสินค้าคงเหลือและพัสดุ  มีวิธีการและลำดับขั้นในการตรวจนับอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.                 การตีราคาสินค้าคงเหลือและพัสดุตามราคาทุน  จำแนกได้กี่วิธี  อะไรบ้าง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.              การคำนวณสินค้าคงเหลือตามวิธีตีราคาที่ซื้อจริงแต่ละครั้งและวิธีตีราคาตามราคาซื้อ
ครั้งสุดท้าย มีวิธีตีราคาอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.           การตีราคาสินค้าแบบถัวเฉลี่ยมีกี่ชนิด  มีวิธีตีราคาอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6.            การคำนวณสินค้าคงเหลือตามวิธี  FiFo และ LiFo มีวิธีคำนวณอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7.            การคำนวณสินค้าคงเหลือตามวิธีสำรองประจำ และตีราคาตามราคาต้นทุนมาตรฐาน มีวิธีคำนวณอย่าง…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แบบฝึกหัดที่ 2

แบบฝึกหัดที่ 2
  อธิบายคำศัพท์
1.  Inventory Tag
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.  Inventory Tag Control Schedule
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.  Specific Identification
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.  Last Invoice Price
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Inventory Sheets
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6.  Simple Average Method
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7.  Weighted Average Method
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Moving Average Method
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. First In , First Out Method
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10.  List In, First Out Method
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11.  Base Stock
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12. Standard Cost
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
13. Relative Sales Value Method
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
14. Lower of Cast or Market
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ตัวอย่างสินค้าในธุรกิจ

ตัวอย่างสินค้าในธุรกิจ

แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
วิชา....การบัญชีสินค้า.......
ชื่อหน่วย    การตรวจนับและการตีราคาสินค้าคงเหลือ
เรื่อง   การตรวจนับและการตีราคาสินค้าคงเหลือ

1. สาระสำคัญ
                สินค้าคงเหลือที่กิจการมีไว้ จะต้องมีการควบคุมโดยบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง ซึ่งในวันสิ้นงวดบัญชี กิจการจะต้องตรวจนับสินค้า เพื่อตรวจสอบกับจำนวนที่บันทึกไว้ ถ้าหากกิจการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบตรวจนับสินค้าเมื่อสิ้นงวด กิจการก็ต้องทำการตรวจนับสินค้าเพื่อให้ทราบจำนวนสินค้าคงเหลือเมื่อสิ้นงวดบัญชี

2. จุดประสงค์การเรียนรู้
 1.  อธิบายวิธีการตรวจนับสินค้า
 2.  สามารถคำนวณต้นทุนของสินค้าคงเหลือได้


3. เนื้อหาสาระ
      การคำนวณราคาทุนของสินค้าคงเหลือ